Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. Onder de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, tussenhandelaar en iedere afnemer, die aan Arts Food Products B.V., verder te noemen de verkoper, een opdracht geeft of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

1.2. Onder de verkoper worden in deze algemene voorwaarden mede begrepen alle ondernemingen aan wie de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten en overeenkomsten van de verkoper.

2.2. Indien de opdrachtgever ook algemene voorwaarden van toepassing verklaart, binden deze de verkoper slechts voor zover de verkoper deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.3. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1. De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend.

3.2. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor de verkoper eerst bindend, indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. Leveringstijden zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand dan wel doordat de verkoper met uitvoeringshandelingen is begonnen.

4.2. Een overeenkomst die de opdrachtgever heeft gesloten met een vertegenwoordiger of enige tussenpersoon van de verkoper is slechts rechtsgeldig indien en voor zover de vertegenwoordiger of tussenpersoon beschikt over een schriftelijke volmacht.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1. Voor de door partijen gesloten overeenkomsten gelden de prijzen en voorwaarden van de leveringsdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2. Prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. De verkoper heeft het recht na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen:

-  prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van materialen en onderdelen;

-  kostenstijgingen, waaronder mede begrepen transport- en loonkostenstijgingen;

-  prijsstijgingen ten gevolge van invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen van bevoegde instanties;

die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst ongeacht of deze voorzienbaar waren.

 

Artikel 6 Betaling

6.1. Alle betalingen dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. De verkoper is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.

6.3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet, is de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.

6.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is hij vanaf de factuurdatum een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd.

6.5. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, exclusief BTW en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

6.6. Op berekende vracht of andere kosten en BTW mag geen betalingskorting in mindering worden gebracht.

6.7. Voor specifieke orders, anders dan orders overeenkomstig artikel 7.9., gelden andere factuurvoorwaarden, die worden aangeboden en aanvaard ten tijde een dergelijke overeenkomst voor een specifieke order tot stand komt.

 

Artikel 7 Levering

7.1. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Levering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats, dan wel bij gebreke daarvan op een door de verkoper aan te wijzen plaats.

7.3. De kosten van aflevering zijn voor de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.4. Het risico voor de te leveren goederen gaat op de opdrachtgever over bij aflevering van de goederen op de plaats van aflevering.

7.5. Afleveringen elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.6. Indien levering van de goederen door de opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onverminderd het bepaalde in artikel 9 onmiddellijk het risico van de goederen over op de opdrachtgever en kan de verkoper direct aanspraak maken op betaling. De verkoper zal de goederen bewaken voor rekening en risico van de opdrachtgever tot nader order.

7.7. De verkoper heeft het recht om bij in gebreke blijven van de opdrachtgever na sommatie zich te ontdoen van de goederen of daaraan een andere bestemming te geven. Een eventuele opbrengst wordt aan de opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten, onverminderd het recht van de verkoper op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

7.8. Monsters, foto’s en tekeningen blijven eigendom van de verkoper en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld. Alle modellen en gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van de verkoper, ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.9. Alle artikelen worden uitgevoerd in een aan de orderbevestiging voorafgaand bepaalde standaard. Voor specifieke orders die afwijken van de standaard wordt een meerprijs in rekening gebracht, een en ander na voorafgaand schriftelijk overleg.

7.10. Wanneer een opdracht volgens specificatie vervaardigd wordt, neemt de opdrachtgever de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

 

Artikel 8 Reclame

8.1. Reclame dient schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. Reclame ter zake van tekortkomingen in eigenschappen dient binnen 24 uur na levering plaats te vinden; reclame ter zake van alle overige tekortkomingen binnen 24 uur na de levering. Indien reclame niet op bovengenoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

8.2. Gebruikelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclame.

8.3. In geval van reclame is de verkoper slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen.

8.4. Door de verkoper verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de goederen zijn vrijblijvend en bevrijden de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen tot onderzoek van de goederen.

8.5. Bij gebruik en verbruik van geleverde goederen is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, blijft de verkoper eigenaar van alle verkochte en/of geleverde goederen.

9.2. De opdrachtgever heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, zolang niet volledige betaling aan de verkoper heeft plaatsgevonden, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft. De opdrachtgever is verplicht de hieruit voortvloeiende vorderingen op derden aan de verkoper te verpanden, op straffe van een boete ter hoogte van 50% van het factuurbedrag voor de geleverde goederen, met een minimum van € 5.000,00.

9.3. Bij vermenging, verwerking, natrekking e.d. van de goederen met goederen van de opdrachtgever of derden, behoudt dan wel verkrijgt de verkoper de eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande of ontstane goederen.

9.4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht haar in eigendom toebehorende goederen terug te nemen. Aan de verkoper en haar werknemers komt alsdan onherroepelijk het recht toe het terrein van de opdrachtgever te betreden en zich feitelijk het bezit van de geleverde goederen te verschaffen.

9.5. Vorderingen ter zake van verkoop van aan de verkoper geheel of gedeeltelijk toebehorende goederen alsmede rechten ter zake van een toekomstige uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst worden door de opdrachtgever aan de verkoper verpand.

9.6. Op verzoek van de verkoper verschaft de opdrachtgever onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan de verkoper toebehorende goederen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. De verkoper is niet aansprakelijk anders dan in artikel 8.3. bedoeld voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens en voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet.

10.2. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

10.3. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na aflevering van de producten de verkoper op de hoogte heeft gebracht en voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.

10.4. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of derden in de volgende gevallen:

- indien de opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door de verkopen bij de goederen worden gegeven, niet nakomt en/of niet aan derden overhandigt;

- de opdrachtgever het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden.

 

Artikel 11 Garantie

11.1. Elke vorm van garantie van de verkoper vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift.

11.2. De verkoper is na dat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd.

 

Artikel 12 Vrijwaring

De opdrachtgever is gehouden de verkoper te vrijwaren, dan wel schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade, waarin de verkoper mocht vervallen doordat derden een vordering op de verkoper instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

 

Artikel 13 Derdenbeding

Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper en betreffende de vrijwaring van de verkoper voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die in dienst zijn van de verkoper als van derden voor wier handelen dan wel nalaten de verkoper aansprakelijk kan zijn.

 

Artikel 14 Beëindiging

14.1. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens de verkoper in gebreke blijft, is de verkoper zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van de verkoper op volledige vergoeding van geleden en te lijden schade en alle verdere rechten.

14.2 De bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 14.1 komt de verkoper ook toe indien de verkoper oordeelt dat de opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, dan wel een schuldsanering plaatsvindt.

14.3. De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld in artikel 14.1. bedraagt ten minste 10% van de overeengekomen prijs, zonder dat de verkoper gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden.

14.4. In geval van ontbinding op grond van artikel 14 is door de verkoper aan opdrachtgever verstrekt krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 In geval van overmacht is de verkoper bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan de opdrachtgever gehouden te zijn.

15.2. Onder overmacht aan zijde van de verkoper wordt in ieder geval mede begrepen:

 1.    schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade;
 2.    oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor de levering van de goederen wordt belemmerd;
 3.    werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt;
 4.    verlies of beschadiging van goederen bij transport;
 5.    ziekte van één of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
 6.     wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege;
 7.    maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij de verkoper is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever belemmeren;
 8.    gebrek en/of stroringen in de middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;
 9.     brand of andere ongevallen in het bedrijf van de verkoper;
 10.     niet of niet tijdige levering aan de verkoper door leveranciers in Nederland en/of andere landen;
 11.    stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen of energie.

15.3. Voert de verkoper ondanks de aanwezigheid van de in artikel 15.1 en 15.2 genoemde omstandigheden de leveringen en/of diensten uit, dan is zij gerechtigd alle door haar te maken kosten aan de opdrachtgever door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar haar oordeel noodzakelijk is.

 

Artikel 16 Nietigheid

Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 17 Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de vestiging van de verkoper onverminderd het recht van de verkoper om de opdrachtgever in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

 

Artikel 18 Bekendmaking

De algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van de verkoper zijn gedeponeerd in de Nederlandse taal bij de Kamer van Koophandel Brabant op 16 augustus 2011, nummer 17215820.